تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فایل فروش

فایل فروش سایتی برای فروش فایل و کتاب و جزوه


ارزيابي خصوصيات مورفولوژيکي نتاج حاصل از تلاقي برگشتي قارچ صدفي فلوريدا با هيبريد فلوريدا × ارنجي


ارزيابي خصوصيات مورفولوژيکي نتاج حاصل از تلاقي برگشتي قارچ صدفي فلوريدا با هيبريد فلوريدا × ارنجي

چكيده

مهمترین برنامه توسعه هر کشوری تأمین منابع غذایی کافی است و با توجه به افزایش بی رویه جمعیت، تنها با استفاده از روش های کشاورزی سنتی نمی توان بر مشکل کمبود مواد غذایی غلبه کرد. در این راستا استفاده از ابزارها و تکنولوژی های جدید در تولید مواد غذایی، ضروری به نظر می رسد. امروزه قارچ های خوراکی یکی از منابع مهم تأمین مواد غذایی در دنیا محسوب می شوند و کشت آنها با افزایش جمعیت به طور پیوسته در حال افزایش است. از این رو اهمیت کارهای اصلاحی بر روی قارچ های خوراکی روز به روز بیشتر احساس می شود. با توجه به اینکه قبلاً قارچ های صدفی P. ostreatus var. FloridaباP. eryngii با هم تلاقی داده شده و هیبریدH1حاصل شده بود، در این تحقیق برای رفع برخی از معایب و نیز افزایش کیفیت صفات هیبرید H1، این هیبرید دوباره با والد P. ostreatus var. Floridaدر آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز،تلاقی برگشتی داده شد. برای انجام تلاقی برگشتی، مونوکاریون هر دو ژنوتیپ از طریق طرح اسپور آنها به دست آمد و با فاصله 20 میلیمتر از هم قرار داده شدند. مونوکاریون های فلوریدا و H1 بهطرف هم رشد کرده و با تشکیل قوس اتصال، دی کاریون تولید کردند و 15 هیبرید حاصل از تلاقی برگشتی بدست آمد. اسپان نتاج حاصل از تلاقی برگشتی به همراه والدین و ارنجی، تهیه شد و سپس در بستر های استریل به صورت طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار کشت شده و در شرایط مناسب قرار داده شدند. در طی آزمایش صفات مورفولوژیکی یادداشت برداری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از لحاظ تمام صفات اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های مورد بررسی وجود داشت (01/0>p). از لحاظ پنجه دواني ژنوتیپ FH711 با 20 روز سریعترین زمان را در بین ژنوتیپ ها به خود اختصاص داد. متوسط تعداد روز تا ظهور اولين پين در FH153 و FH711 کمتر از والدین، ارنجی و بقیه نتاج حاصل از تلاقی برگشتی و دوره رشدی کوتاهی داشتند.در بین نتاج حاصل از تلاقی برگشتی نیزFH711 وFH153نسبت به بقیه نتاج، از تعداد کلاهک بیشتری برخوردار بودند. از لحاظ قطر کلاهک، FH154 و FH711با 5/10 سانتی متر دارای بیشترین مقدار بودند. ارنجي بيشترين وزن خشك و وزن تر اندام خوراكي را در بین ژنوتیپ های مورد بررسی دارا بود. ژنوتیپ ها از لحاظ اسپور زایی متفاوت بودند و نتاج حاصل از تلاقی برگشتی اکثراً دارای اسپور زایی کم و متوسط بودند.

مقدمه 1

فصل اول : بررسی منابع 4

1-1-رده بندی گونه های قارچ خوراکی صدفی 5

1-2- اهميت قارچهاي خوراكي 5

1-3-خصوصيات قارچهاي صدفي مورد مطالعه 7

1-3-1- قارچ صدفی فلوریدا 7

1-3-2-قارچ شاه صدف 8

1-4-چرخه زندگي قارچهاي خوراكي صدفي 8

1-5-عناصر مورد نياز براي رشد ميسليوم 9

1-6-روشهاي اصلاحي در قارچ خوراكي 10

1-6-1-جمع آوري ژرم پلاسم وحشي 10

1-6-2-معرفي مستقيم نژادها 11

1-6-3-كشت بافت 12

1-6-4-توليد هيبريدهاي بين و درون گونه اي 13

1-6-4-الف: كشت چند اسپوري 13

1-6-4-ب: كشت تك اسپور 14

1-6-5-همجوشي پروتوپلاست و ايجاد هيبريد 16

1-6-6- اصلاح از طريق جهش 17

1-6-7- مهندسي ژنتيك و انتقال ژن 19

1-6-8- تلاقی برگشتی 20

1-7- اهداف آزمايش 21

فصل دوم : مواد و روش ها 23

2-1- تهيه طرح اسپور و انتخاب هیبرید مناسب 24

2-2-تهيه سوسپانسيون براي توليد منوكاريون‌ها 24

2-3-تهيه محيط كشت برای رشد منوکاریون و دی کاریون 25

2-4- جدا نمودن منوكاريون ها و كنترل آنها 25

2-5- آماده نمودن منوكاريونها براي تلاقي 26

2-6- مرحله تكثير هيبريدها 26

فهرست صفحه

 

 

2-7- مرحله توليد كلاهك از هيبريدها 27

فصل سوم: نتایج و بحث 29

3-1- بدست آوردن نتاج حاصل از تلاقی برگشتی 30

3-2- خصوصیات کلی نتاج حاصل از تلاقی برگشتی 34

3-3 - تجزیه و تحلیل صفات اندازه گیری شده 39

3-3-1- تعداد روز تا پنجه دواني 39

3-3-2- تعداد روز تا ظهور اولين پين 41

3-3-3- متوسط طول دوره رشد از كاشت تا برداشت 42

3-3-4- تعداد كلاهك توليدي در هر بستر 44

3-3-5- طول پايه 45

3-3-6- قطر كلاهك 47

3-3-7- وزن تر اندام خوراكي 48

3-3-8- وزن خشک اندام خوراكي 50

3-3-9- متوسط عملكرد 51

3-4- دسته بندی ژنوتیپ ها 53

3-4-1- دسته بندی ژنوتیپ ها بر اساس مدت زمان پنجه دوانی، تولید پین و طول

دوره کاشت 53

3-4-2- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس طول پایه، قطر کلاهک و تعداد کلاهک تولیدی 55

3-4-3- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس تمامی صفات 57

نتایج کلی و پیشنهادات 59

منابع 61

 

فهرست اشكال صفحه

 

 

شكل 3- 1- تهيه منوكاريون از قارچ های مورد مطالعه 30

شكل 3-2- مورفولوژی منوكاريونهای فلوریدا، H1، FH711 31

شکل 3-3- تلاقی بین منوکاریونهای فلوریدا و H1 33

شکل 3- 4- تشکیل قوس اتصال در تلاقی بین H1و فلوریدا 34

شکل 3-5- میسلیوم قارچ های صدفی مورد مطالعه 35

شکل 3-6- اندام های خوراکی قارچ صدفی 38

شکل 3-7-تعداد روز تا پنجه دواني در فلوریدا، H1، ارنجی و نتاج حاصل... 40

شکل 3-8-متوسط تعداد روز تا ظهور اولین پین در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 42

شکل 3-9 - متوسط طول دوره رشد از كاشت تا برداشت در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 43

شكل 3-10- متوسط تعداد كلاهك توليدي در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 45

شكل 3-11- متوسط طول پايه(سانتي متر) در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 46

شكل 3-12- متوسط قطر كلاهك (سانتي متر) در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 48

شكل 3-13- متوسط وزن تر اندام خوراكي در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 49

شكل 3-14- متوسط وزن خشك اندام خوراكي در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 51

شكل 3-15- متوسط عملكرد (گرم به ازا هر بستر 3 كيلوگرمي) در فلوریدا … 52

شكل 3-16- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس مدت زمان پنجه دوانی، تولید پین و … 54

شكل 3-17- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس طول پایه، قطر کلاهک و تعداد کلاهک تولیدی 56

شكل 3-18- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس تمامی صفات 58


مبلغ واقعی 15,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 14,250 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 859
کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

-میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

کسب درامد

کسب درامد

سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

دریافت فایل : کسب درامد
خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • چهار اثر از فلورانس اسکاول شین شامل  1- بازی زندگی و راه و رسم این بازی، 2-کلام تو عصای معجزه گر توست  3- در پنهان موفقیت  4-نفوذ کلام
  • نقش اسید سالیسیلیک در افسایش هقاوهت به تنش کوبود آب و دفاع آنتی اکسیدانی خیار رقن سوپر استار
  • کتاب صوتی چهل وهشت قانون قدرت – رابرت گرین
  • Solutions Manual to Solid State Electronic Devices  کتاب فیزیک الکترونیک استریتمن انگلیسی
  • علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فایل فروش" می باشد