تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فایل فروش

فایل فروش سایتی برای فروش فایل و کتاب و جزوه


ارزيابي خصوصيات مورفولوژيکي نتاج حاصل از تلاقي برگشتي قارچ صدفي فلوريدا با هيبريد فلوريدا × ارنجي


ارزيابي خصوصيات مورفولوژيکي نتاج حاصل از تلاقي برگشتي قارچ صدفي فلوريدا با هيبريد فلوريدا × ارنجي

چكيده

مهمترین برنامه توسعه هر کشوری تأمین منابع غذایی کافی است و با توجه به افزایش بی رویه جمعیت، تنها با استفاده از روش های کشاورزی سنتی نمی توان بر مشکل کمبود مواد غذایی غلبه کرد. در این راستا استفاده از ابزارها و تکنولوژی های جدید در تولید مواد غذایی، ضروری به نظر می رسد. امروزه قارچ های خوراکی یکی از منابع مهم تأمین مواد غذایی در دنیا محسوب می شوند و کشت آنها با افزایش جمعیت به طور پیوسته در حال افزایش است. از این رو اهمیت کارهای اصلاحی بر روی قارچ های خوراکی روز به روز بیشتر احساس می شود. با توجه به اینکه قبلاً قارچ های صدفی P. ostreatus var. FloridaباP. eryngii با هم تلاقی داده شده و هیبریدH1حاصل شده بود، در این تحقیق برای رفع برخی از معایب و نیز افزایش کیفیت صفات هیبرید H1، این هیبرید دوباره با والد P. ostreatus var. Floridaدر آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز،تلاقی برگشتی داده شد. برای انجام تلاقی برگشتی، مونوکاریون هر دو ژنوتیپ از طریق طرح اسپور آنها به دست آمد و با فاصله 20 میلیمتر از هم قرار داده شدند. مونوکاریون های فلوریدا و H1 بهطرف هم رشد کرده و با تشکیل قوس اتصال، دی کاریون تولید کردند و 15 هیبرید حاصل از تلاقی برگشتی بدست آمد. اسپان نتاج حاصل از تلاقی برگشتی به همراه والدین و ارنجی، تهیه شد و سپس در بستر های استریل به صورت طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار کشت شده و در شرایط مناسب قرار داده شدند. در طی آزمایش صفات مورفولوژیکی یادداشت برداری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از لحاظ تمام صفات اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های مورد بررسی وجود داشت (01/0>p). از لحاظ پنجه دواني ژنوتیپ FH711 با 20 روز سریعترین زمان را در بین ژنوتیپ ها به خود اختصاص داد. متوسط تعداد روز تا ظهور اولين پين در FH153 و FH711 کمتر از والدین، ارنجی و بقیه نتاج حاصل از تلاقی برگشتی و دوره رشدی کوتاهی داشتند.در بین نتاج حاصل از تلاقی برگشتی نیزFH711 وFH153نسبت به بقیه نتاج، از تعداد کلاهک بیشتری برخوردار بودند. از لحاظ قطر کلاهک، FH154 و FH711با 5/10 سانتی متر دارای بیشترین مقدار بودند. ارنجي بيشترين وزن خشك و وزن تر اندام خوراكي را در بین ژنوتیپ های مورد بررسی دارا بود. ژنوتیپ ها از لحاظ اسپور زایی متفاوت بودند و نتاج حاصل از تلاقی برگشتی اکثراً دارای اسپور زایی کم و متوسط بودند.

مقدمه 1

فصل اول : بررسی منابع 4

1-1-رده بندی گونه های قارچ خوراکی صدفی 5

1-2- اهميت قارچهاي خوراكي 5

1-3-خصوصيات قارچهاي صدفي مورد مطالعه 7

1-3-1- قارچ صدفی فلوریدا 7

1-3-2-قارچ شاه صدف 8

1-4-چرخه زندگي قارچهاي خوراكي صدفي 8

1-5-عناصر مورد نياز براي رشد ميسليوم 9

1-6-روشهاي اصلاحي در قارچ خوراكي 10

1-6-1-جمع آوري ژرم پلاسم وحشي 10

1-6-2-معرفي مستقيم نژادها 11

1-6-3-كشت بافت 12

1-6-4-توليد هيبريدهاي بين و درون گونه اي 13

1-6-4-الف: كشت چند اسپوري 13

1-6-4-ب: كشت تك اسپور 14

1-6-5-همجوشي پروتوپلاست و ايجاد هيبريد 16

1-6-6- اصلاح از طريق جهش 17

1-6-7- مهندسي ژنتيك و انتقال ژن 19

1-6-8- تلاقی برگشتی 20

1-7- اهداف آزمايش 21

فصل دوم : مواد و روش ها 23

2-1- تهيه طرح اسپور و انتخاب هیبرید مناسب 24

2-2-تهيه سوسپانسيون براي توليد منوكاريون‌ها 24

2-3-تهيه محيط كشت برای رشد منوکاریون و دی کاریون 25

2-4- جدا نمودن منوكاريون ها و كنترل آنها 25

2-5- آماده نمودن منوكاريونها براي تلاقي 26

2-6- مرحله تكثير هيبريدها 26

فهرست صفحه

 

 

2-7- مرحله توليد كلاهك از هيبريدها 27

فصل سوم: نتایج و بحث 29

3-1- بدست آوردن نتاج حاصل از تلاقی برگشتی 30

3-2- خصوصیات کلی نتاج حاصل از تلاقی برگشتی 34

3-3 - تجزیه و تحلیل صفات اندازه گیری شده 39

3-3-1- تعداد روز تا پنجه دواني 39

3-3-2- تعداد روز تا ظهور اولين پين 41

3-3-3- متوسط طول دوره رشد از كاشت تا برداشت 42

3-3-4- تعداد كلاهك توليدي در هر بستر 44

3-3-5- طول پايه 45

3-3-6- قطر كلاهك 47

3-3-7- وزن تر اندام خوراكي 48

3-3-8- وزن خشک اندام خوراكي 50

3-3-9- متوسط عملكرد 51

3-4- دسته بندی ژنوتیپ ها 53

3-4-1- دسته بندی ژنوتیپ ها بر اساس مدت زمان پنجه دوانی، تولید پین و طول

دوره کاشت 53

3-4-2- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس طول پایه، قطر کلاهک و تعداد کلاهک تولیدی 55

3-4-3- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس تمامی صفات 57

نتایج کلی و پیشنهادات 59

منابع 61

 

فهرست اشكال صفحه

 

 

شكل 3- 1- تهيه منوكاريون از قارچ های مورد مطالعه 30

شكل 3-2- مورفولوژی منوكاريونهای فلوریدا، H1، FH711 31

شکل 3-3- تلاقی بین منوکاریونهای فلوریدا و H1 33

شکل 3- 4- تشکیل قوس اتصال در تلاقی بین H1و فلوریدا 34

شکل 3-5- میسلیوم قارچ های صدفی مورد مطالعه 35

شکل 3-6- اندام های خوراکی قارچ صدفی 38

شکل 3-7-تعداد روز تا پنجه دواني در فلوریدا، H1، ارنجی و نتاج حاصل... 40

شکل 3-8-متوسط تعداد روز تا ظهور اولین پین در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 42

شکل 3-9 - متوسط طول دوره رشد از كاشت تا برداشت در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 43

شكل 3-10- متوسط تعداد كلاهك توليدي در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 45

شكل 3-11- متوسط طول پايه(سانتي متر) در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 46

شكل 3-12- متوسط قطر كلاهك (سانتي متر) در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 48

شكل 3-13- متوسط وزن تر اندام خوراكي در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 49

شكل 3-14- متوسط وزن خشك اندام خوراكي در فلوریدا، H1، ارنجی و ... 51

شكل 3-15- متوسط عملكرد (گرم به ازا هر بستر 3 كيلوگرمي) در فلوریدا … 52

شكل 3-16- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس مدت زمان پنجه دوانی، تولید پین و … 54

شكل 3-17- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس طول پایه، قطر کلاهک و تعداد کلاهک تولیدی 56

شكل 3-18- دسته بندی ژنوتیپها بر اساس تمامی صفات 58


مبلغ واقعی 15,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 14,250 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1000
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • چهار اثر از فلورانس اسکاول شین شامل  1- بازی زندگی و راه و رسم این بازی، 2-کلام تو عصای معجزه گر توست  3- در پنهان موفقیت  4-نفوذ کلام
  • نقش اسید سالیسیلیک در افسایش هقاوهت به تنش کوبود آب و دفاع آنتی اکسیدانی خیار رقن سوپر استار
  • کتاب صوتی چهل وهشت قانون قدرت – رابرت گرین
  • Solutions Manual to Solid State Electronic Devices  کتاب فیزیک الکترونیک استریتمن انگلیسی
  • علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "فایل فروش" می باشد